UNDAK-USUK BASA

Basa Loma Basa Lemes

(Keur ka sorangan)

Basa Lemes

(Keur ka batur)

Abus, asup Lebet Lebet
Acan, tacan, encan Teu acan Teu acan
Adi Adi Rai, rayi
Ajang, keur, pikeun Kanggo Haturan
Ajar Ajar Wulang, wuruk
Aji, ngaji Ngaji Ngaos
Akang Akang Engkang
Aki Pun aki Tuang É yang
Aku, ngaku Aku, ngaku Angken, ngangken
Alo Pun alo Kapiputra
Alus Saé Saé
Ambéh, supaya, sangkan Supados Supados
Ambek Ambek Bendu
Ambeu, ngambeu Ngambeu Ngambung
Amit, amitam Permios Permios
Anggel Bantal Bantal, kajang mastaka
Anggeus, enggeus Réngsé Parantos
Anjang, nganjang Ngadeuheus Natamu
Anteur, nganteur Jajap, ngajajapkeun Nyarengan
Anti, dago, ngadagoan, Ngantosan Ngantosan
Arék Badé, seja Badé, seja
Ari Dupi Dupi
Asa, rarasaan Raraosan Raraosan
Asal Kawit Kawit
Aso, ngaso Ngaso Leleson
Atawa Atanapi Atanapi
Atoh, bungah Bingah Bingah
Awak Awak Salira
Awéwé Awéwé Istri
Babari, gampang Gampil Gampil
Baca Aos Aos
Badami Badanten Badanten
Baé, keun baé Sawios, teu sawios Sawios, teu sawios
Bagéa Bagéa Haturan
Baheula Kapungkur Kapungkur
Baju Baju Raksukan, anggoan
Bakti Baktos Baktos
Balik, mulang Wangsul, uih Mulih
Balur Balur Lulur
Bangga Sesah Sesah
Bapa Pun Bapa Tuang Rama
Bareng, reujeung Sareng Sareng
Baréto Kapungkur Kapungkur
Batuk Bantuk Gohgoy
Batur Babaturan Réréncangan
Bawa Bantun Candak
Béak Séép Séép
Béda Bénten Bénten
Béja Wawartos Wawartos
Bener, enya Leres Leres
Bengék, mengi Asma Ampeg
Béré, méré Maparin, masihan Ngahaturan, ngaleler
Berekah Pangésto, pangéstu Damang, wilujeng
Beuki Beuki, seneng Sedep
Beulah Palih Palih
Beuli, meuli Mésér Ngagaleuh
Beunang Kenging Kenging
Beungeut Beungeut Pameunteu, raray
Beurang Siang Siang
Beurat Abot Abot
Beuteung Padaharan Patuangan, lambut
Bibi Pun bibi Tuang bibi
Bikeun, mikeun Maparinkeun Ngahaturkeun,nyanggakeun
Bilang, milang Ngétang Ngétang
Birit, bujur Birit, bujur Imbit
Bisa Tiasa Tiasa
Bisi Bilih Bilih
Biwir Biwir Lambey
Boa Tiasa jadi Tiasa jadi
Boga Gaduh Kagungan
Buang Miceun Kabeuratan
Budak Budak Murangkalih
Bujal Bujal, puser Udel
Buka puasa Buka Bobor
Bukti Buktos Buktos
Bulan Sasih Sasih
Bungah, gumbira Bingah Bingah
Burit Sonten Sonten
Buru Bujeng Bujeng
Butuh Perlu Peryogi
Cabak, nyabak Nyabak Cepeng
Cageur Pangésto, pangéstu Damang
Calana Calana Lancingan
Cangkéng Cangkéng Angkéng
Caram, carék, nyarék Nyarék Ngawagel
Carang, langka Awis Awis
Carék, nyarékan Nyarékan Nyeuseul
Carita, nyarita, ngomong Nyanggem Nyarios
Cenah Cenah Saurna
Cekel, nyekel Nyekel Nyepeng
Celuk,nyeluk,gero,ngageroan Nyauran Ngagentraan
Ceuli Ceuli Cepil
Ceurik Ceurik Nangis
Cicing Matuh Calik, linggih
Ciduh Ciduh Ludah
Cik, cing Cobi Cobi
Cikal Cikal Putra pangageungna
Ciling, pacilingan Kakus Jamban
Ciri Tanda Tawis
Cium, nyieum Nyieum Ngambung
Cokot, nyokot Ngabantun Nyandak
Cukup, mahi Cekap Cekap
Cukur, dicukur Dicukur Diparas
Cunduk, datang Dongkap Sumping, rawuh
Daék Daék, purun Kersa
Dagang Dagang Icalan
Dahar Neda Tuang
Dangdan Dangdan Dangdos
Dapur Dapur Pawon
Déngé, ngadéngé Nguping, mireng Ngadangu
Deukeut Caket Caket
Didik, ngadidik Ngatik Miwuruk,mitutur,miwejang
Diri Diri Salira
Diuk Diuk Calik, linggih
Duga, kaduga Kaduga Kiat
Duit Artos Artos
Duméh, lantaran Jalaran Ku margi
Éling, inget Émut Émut
Émboh, tambah Tambih Tambih
Éra Isin Lingsem
Embung Alim Teu kersa
Enggon Pamondokan Pangkuleman
Eukeur, keur Nuju Nuju
Eusi, ngeusian Ngalebetan Ngalebetan
Euweuh Teu aya Teu aya
Gancang Enggal Enggal
Ganti Ganti Gentos
Gardéng, rérégan Gardéng Lalangsé
Gawé Gawé Damel
Gedé Gedé Ageung
Gelung Gelung Sanggul
Genah, ngeunah Raos Raos
Gering Udur Teu damang
Getol Getol Kersaan
Geulang Geulang Pinggel
Geura, pék, heg Geura, mangga Mangga
Geuwat Énggal Énggal
Gigir, gigireun Gigireun Gedengeun
Gimir Gimir Rentag manah
Gogoda, cocoba Cocoba Cocobi
Goréng Goréng Awon
Gugu, ngagugu Nurut Tumut
Haben Haben Teras-terasan
Hadir, ngahadiran Nungkulan Ngaluuhan
Hal, perkara Perkawis Perkawis
Halis Halis Kening
Hampura, maap Hapunten Hapunten, haksama
Hareup Payun Payun
Harga Harga Pangaos
Harti Hartos Hartos
Haté Haté Manah
Hawatir,watir,karunya Watir Hawatos
Hayang Hoyong Palay
Helok Héran Hemeng
Hésé, susah, pelik Sesah Sesah
Heuay Heuay Angob
Heubeul, lawas Heubeul Lami
Heug, seug Mangga Mangga
Hili, tukeur Liron Gentos
Hirup Hirup Jumeneng
Hudang Hudang Gugah
Huntu Huntu Waos
Hutang Hutang Sambetan
Iber, béja, warta Wartos Wartos
Idin Widi Widi
Igel Igel Ibing
Iket Totopong Udeng
Ilik, ngilikan Ningalan Ningalan
Ilu, ngilu Ngiring Ngiring
Imah Rorompok Bumi
Impi, ngimpi Impén, ngimpén Impén, ngimpén
Imut Imut Mesem
Incu Pun incu Tuang putu
Indit, miang Mios Angkat, jengkar
Indung Pun biang Tuang ibu
Inggis, risi Inggis, risi Rempan
Injeum, nginjeum Nambut Nambut
Inum, nginum Leueut, ngaleueut Leueut, ngaleueut
Irung Irung Pangambung
Isuk, isukan Énjing Énjing
Itung Itung Étang
Iwal, kajaba Kajaba Kajabi
Jaga Jaga Jagi
Jalma, jelema Jalmi Jalmi
Jauh Tebih Tebih
Jawab Walon Waler
Jero Lebet Lebet
Jeung Sareng Sareng
Jiga Jiga Sapertos,sakarupi
Jual Ical Ical
Jugjug Bujeng Bujeng
Juru, ngajuru Ngalahirkeun Babar
Kabéh, kabehanana Sadayana Sadayana
Kabur, minggat Minggat Lolos
Kacida, naker Kalintang Kalintang, teu kinten
Kajeun, keun baé Sawios Sawios
Kakara, karék Nembé Nembé
Karémbong Kekemben Kekemben
Kari, tinggal Kantun Kantun
Kasakit, nyeri Kasakit, kanyeri Kasawat
Katara, kaciri Katawis Katawis
Kapalang, kagok Kapambeng Kapambeng
Kawas Sapertos Sapertos
Kawin Nikah, jatukrami Jatukrami,réndéngan
Kédé Kénca Kiwa
Kéjo, sangu Sangu Sangu
Kélék Kélék Ingkab
Késang Karinget Karinget
Keur, pikeun Kanggo Kanggo, haturan
Kiih Kahampangan Kahampangan
Kolot Kolot Sepuh
Kongkorong Kangkalung Kangkalung
Kop, pék Mangga Mangga
Kuat Kiat Kiat
Kudu Kedah Kedah
Kumbah Kumbah Wasuh
Kumis Kumis Rumbah
Kumpul Kempel Kempel
Kungsi Kantos Kantos
Kurang Kirang Kirang
Kuring, sim kuring Abdi, sim abdi Sim abdi
Labuh Labuh Geubis
Lahun, ngalahun Ngalahun Mangkon
Lain Sanés Sanés
Laju Lajeng Lajeng
Laki, lalaki Lalaki Pameget
Laku, payu, laris Pajeng Pajeng
Lalajo Nongton Nongton
Lamun, upama Upami Upami
Lanceuk Pun lanceuk Tuang raka
Lantaran, sabab Jalaran, sabab Mari
Lého Lého Umbel
Létah Létah Ilat
Leungeun Leungeun Panangan
Leungit Leunit Ical
Leutik Alit Alit
Leuwih Langkung Langkung
Lila Lami Lami
Mahal Awis Awis
Maksud Maksad Maksad
Malarat, miskin Jalmi teu gaduh Teu kagungan nanaon
Malem Wengi Wengi
Malik Malik Mayun
Mamayu Mamayu Mamajeng
Mangka, sing, muga Mugi Mugi
Maot Maot Pupus, tilar dunga
Marhum Marhum, jenatna Marhum, suargi
Méméh, saméméhna Sateuacanna Sateuacanna
Mending, leuwih hadé Langkung saé Langkung saé
Meujeuhna Meujeuhna Cekap
Meueun Panginten Panginten
Mimimti, mimitina Kawitna Kawitna
Minangka Étang-étang Étang-étang
Mindeng, remen Sering Sering
Minyak Lisah Lisah
Muga Mugi Mugia
Mupakat, rempug Mupakat, rempug Rempag
Murah Mirah Mirah
Najan, sanajan Sanaos Sanaos
Ngan Mung Mung
Ngaran Wasta, nami Jenengan, kakasih
Ngeunah Ngeunah Raos
Ngora Ngora Anom
Nini Pun nini Tuang éyang
Nyaho Terang Uninga
Nyaring Nyaring Teu acan kulem
Nyolowédor Nyolowédor Midua maha
Obat, ubar Obat, ubar Landong
Ogan, ondang Ondang Ulem
Omé,ngoméan,menerkeun Ngalereskeun Ngalereskeun
Paham Paham,ngartso Ngartos
Paju, maju Majeng Majeng
Pake, make Nganggo Nganggo
Palangsiang, bisa jadi Tiasa jadi Tiasa jadi
Paliré, maliré Maliré Merhatoskeun
Pamajikan Pun bojo Tuang rayi
Pancuran, kamar mandi Jamban Jamban
Pandeuri Ti pengker Ti pengker
Pang, pangna, nu matak Nu mawi Nu mawi
Panggih, manggih, nimu Mendak Mendak
Pangkat, kadudukan Kadudukan Kalungguhan
Pangku, mangku Mangku Mangkon
Panon Panon Soca
Pantar, sapantar Sapantar Sayuswa
Paribasa Paripaos Paripaos
Pariksa, mariksa Mariksa Marios
Parna Repot Wales
Paro, saparo Sapalih Sapalih
Pasti, tangtu Tangtos Tangtos
Pati, teu pati Teu patos Teu patos
Patuh, matuh Matuh Linggih
Payung Payung Pajeng
Pédah Ku margi, jalaran Rehing
Pénta, ménta Neda, nyuhunkeun Mundut
Pecak, mecak, nyoba Nyobi Nyobi
Pencét, mencétan Meuseulan Meuseulan
Percaya Percanten Percanten
Perlu Perlu Peryogi
Permisi Permios Permios
Peuting Wengi Wengi
Pihapé, mihapé Wiat Ngaweweratan
Piker Piker Manah
Piligenti Piligentos Piligentos
Pindah Pindah Ngalih
Pingping Pingping Paha
Pipi Pipi Damis
Poé Dinten Dinten
Poho Hilap Lali
Potong, popotongan Patilasan Patilasan
Puasa Puasa Saum
Puguh, tangtu Tangtos Tangtos, kantenan
Purun Purun Kersa
Rarabi Rarabi Garwaan
Raksa, pangraksa Pangraksa Panangtayungan
Ramo Ramo Rema
Rampes Mangga Mangga
Rasa, rumasa Rumaos Rumaos
Rea, loba Seueur Seueur
Récéh Récéh Artos alit
Reujeung Bareng Sareng
Reuneuh Kakandungan Bobot, ngandeg
Reureuh Reureuh Ngaso
Rieut Rieut Puyeng
Ripuh Ripuh Répot
Robah Robah Robih
Roko, ududeun Rokok Sesepeun
Rua, sarua Sarupi, sami Sarupi, sami
Rusuh, rurusuhan Énggal-énggalan Énggal-énggalan
Saba, nyaba Nyanyabaan Angkat-angkatan
Sabot Keur waktu Waktos
Sabuk, beubeur Beubeur Beulitan
Sadia Sayagi Sayagi
Sakeudeung Sakedap Sakedap
Salah Lepat Lepat
Salahsaurang Salahsawios Salahsawios
Salaki Pun lanceuk Carogé, tuang raka
Salamet Salamet Wilujeng
Salat, solat Sambéang Netepan
Salésma Salésma Pileg
Salémpang, hariwang Salémpang Salémpang, rajeg manah
Salin, disalin Disalin Gentos
Samak Amparan Amparan
Sampak, nyampak Nyampak Nyondong, kasondong
Samping Sinjang Sinjang
Sanding, kasanding Kasanding Kasumpingan
Sanggeus Saparantos Saparantos
Sanggup Sanggem Sanggem
Saré Mondok Kulem
Saréréa Sadayana Sadayana
Sarta, jeungna deui Sareng Sareng
Sarua Sami Sami
Sasarap Sasarap, neda Tuang
Sawah Sawah Sérang
Séjén Séjén Sanés
Séléh, nyéléhkeun Masrahkeun Nyanggakeun,ngahaturkeun
Séléwér, nyéléwér Midua haté Midua manah
Sémah Tamu Tamu
Sésa, kari Kantun Kantun
Sebut Sebat Sebat
Sérah, nyérahkeun Mirak Mirak, ngésér
Seubeuh Sesek Wareg
Seuri Seuri Gumujeng
Siar, nyiar Milari Milari
Sibanyo Sibanyo Wawasuh
Sirah Sirah Mastaka
Sirit Larangan Larangan
Sisir Pamérés Pamérés
Soara, sora Sora Soanten
Sorangan Sorangan Nyalira
Soré Sonten Sonten
Sugan, manawi Manawi Manawi
Suku Suku Sampéan
Sunat, nyunatan Ngabersihan Nyepitan
Sungut Cangkem Baham
Supaya Supados Supados
Surat Serat Serat, tétésan
Suweng Suweng Kurabu, gwang
Tabéat Adat Panganggo
Tadina Awitna, kawitna Kawitna
Taksir, ngira Nginten-nginten Nginten-nginten
Taktak Taktak Taraju
Talatah Wiat saur Wiat saur
Tambah Tambih Wuwuh
Tampa Tampi Tampi
Tanda, ciri Tawis Tawis
Tangen, katangen Kanyahoan Kauninga
Tangtung, nangtung Nangtung Ngadeg
Tanya Taros Pariksa
Tapi Nanging Nanging
Tarang Tarang Taar
Tarima Tampi Tampi
Tawar, nawar Nawis Mundut
Tayoh-tayohna Rupina Rupina
Téang, neangan Milari Milari
Ténjo, nénjo, nempo Ningal Ningali
Tepi Dugi Dugi
Téré Téré Kawalon
Téréh Énggal Énggal
Teleg, teureuy Teleg Telen
Tembang, nembang Nembang Mamaos
Tepi, nepi Dugi Dugi
Tepung Tepang Tepang
Terus Teras Teras
Teundeun Simpen Simpen
Tincak Tincak Dampal
Titah, nitah, jurung Ngajurungan Miwarangan
Tonggong Tonggong Pungkur
Topi, dudukuy Topi, dudukuy Tudung, langgukan
Tulis Tulis Serat
Tulung, pitulun Pitulung Pitandang
Tulus Cios Cios
Tuluy Teras, lajeng Teras, lajeng
Tumpak Tumpak Tunggang
Tunggu Antos Antos
Turun Turun Lungsur
Ucap Ucap Kedal, lisan
Ulah Teu kenging Teu kenging
Ulin Ulin Ameng
Umur Umur Yuswa
Urus, nguruskeun Ngalereskeun Ngalereskeun
Urut Tilas Tilas
Utama Utami Utami
Waktu Waktos Waktos
Wani Wantun Wantun
Waras Cageur Damang
Waréh, sawaréh Sapalih Sapalih
Warga, dulur Wargi Wargi
Watara, sawatara Sawatawis Sawatawis
Wawuh Wanoh, kenal Kenal
Wedak Pupur Pupur
Wedal Wedal Weton
Wilang, kawilang Kaétang Kaétang
Wudu Wulu, wudu Abdas


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: